Sieradz: Dostawy artykułów administracyjno-biurowych.
Numer ogłoszenia: 148516 - 2009; data zamieszczenia: 14.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 1551 , ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 043 6567688, faks 043 6567466.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy artykułów administracyjno-biurowych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów i sprzętu biurowego do magazynu Zamawiającego, z podziałem na dwie części: Część 1 - Materiały biurowe dla Jednostki Wojskowej Część 2 - Materiały biurowe dla Placówki Żandarmerii Wojskowej w Sieradzu 2.Dostarczone artykuły mają być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji a ich minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy nie może być krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu. 3.Wszystkie zamawiane artykuły mają być zapakowane w oryginalne opakowania z uwidocznioną nazwą producenta i posiadać termin ważności określony przez producenta. 4. Wszystkie materiały w części 2 winny mieć okres trwałości 2 lata. 5. W części 1 Zamawiający żąda dla wszystkich pozycji dostarczenia wraz z ofertą zdjęć ze szczegółowym opisem i danymi technicznymi artykułów i sprzętu biurowego będącego przedmiotem zamówienia. 6. W części 2 Zamawiający żąda dla poz. 28, 29, 31, 44, 46, 47, 48 dostarczenia wraz z ofertą zdjęć artykułów i sprzętu biurowego będącego przedmiotem zamówienia. 7. W wycenie ofertowej w części nr 1, kol. nr 2 nazwę artykułu określoną przez Zamawiającego rozszerzyć o nazwę fabryczną lub model lub producenta. 8. Szczegółowy asortyment oraz ilość artykułów i sprzętu biurowego przedstawiają załączniki nr 2 i nr 3 - arkusze kalkulacyjne stanowiące integralną część SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.76.44-2, 18.93.90.00-0, 44.42.42.00-0, 44.17.40.00-0, 44.61.71.00-9, 24.91.00.00-6, 30.19.76.43-5, 30.19.26.00-7, 30.19.00.00-7, 30.19.73.20-5, 30.19.71.00-7, 30.19.72.20-4, 30.19.21.00-2, 30.19.21.21-5, 30.19.21.22-2, 30.19.21.60-0, 30.19.73.30-8, 30.19.94.10-7, 30.19.92.30-1, 19.51.00.00-4, 22.60.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.15sbwd.internetdsl.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jednostka Wojskowa Nr 1551 Sieradz ul. Wojska Polskiego 78 98-200 Sieradz.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Jawna Jednostka Wojskowa Nr 1551 Sieradz ul. Wojska Polskiego 78 98-200 Sieradz.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Materiały biurowe dla Jednostki Wojskowej.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Materiały biurowe dla Żandarmerii Wojskowej w Sieradzu.